Siamese Fireback

Lophura diardi - Gà lôi hồng tía

Taxonomy

Order: Galliformes

Family: Phasianidae

Genus: Lophura

Species: Lophura diardi (Bonaparte, 1856)

IUCN Red List category: LC

Where to watch

Cat Tien Tan Phu Phong Nha - Ke Bang Bach Ma

Sounds