Hainan Blue Flycatcher

Cyornis hainanus - Đớp ruồi xanh hải nam