Black-crested Bulbul

Pycnonotus melanicterus - Chào mào vàng mào đen