Silver-backed Needletail

Hirundapus cochinchinensis - Yến đuôi cứng bụng trắng