Long-tailed Shrike

Lanius schach - Bách thanh đầu đen