Common Kingfisher

Alcedo atthis - Bồng chanh, Chài chài